Корпоративно право

glass facades of corporate buildings

Описание

Адвокатско дружество Лазарков и партньори осигурява пълен спектър от правни услуги, по отношение на учредяване на компания, пререгистрация и администрация.

 

Корпоративната правна сфера включва следните услуги:

  • Консултации по отношение на избора на вид фирма, в съответствие с нуждите на клиентa.
  • Учредяване на търговски дружества и всички задължителни регистрации – Търговски регистър, НАП, съд, данъци и други.
  • Регистрация на дъщерни дружества, клонове и съвместни предприятия.
  • Учредяване и регистрация на фондации и други организации с нестопанска цел – Регистър Булстат.
  • Получаване на лицензи и разрешителни (далекосъобщения, радио и телевизия, радиоразпръскване, застраховки и т.н.).
  • Корпоративна пререгистрация, сливания и придобивания.
  • Представителство пред трети лица, участие или водене на преговори, изготвяне и преразглеждане на договори и допълнителни документи.
  • Представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с търговски, трудови, данъчни или други спорове.
  • Представителство в административните производства пред местните власти.

Помагаме на предприемачите да вървят напред!

Контакт с Лазарков и партньори