Търговски договори и сделки

handshake between two businessmen close-up hands

Описание

Адвокатско дружество Лазарков и партньори осигурява правната рамка за бизнес дейностите на своите клиенти. Имаме богат опит с изготвянето и консултациите в широк спектър от търговски договори като:

  • Консултации по отношение на избора на вид фирма, в съответствие с нуждите на клиентите.
  • Учредяване на търговски дружества и всички задължителни регистрации – Търговски регистър, НАП и др.
  • Регистрация на дъщерни дружества, клонове и съвместни предприятия.
  • Учредяване и регистрация на фондации и други организации с нестопанска цел. Регистър Булстат.
  • Получаване на лицензи и разрешителни (далекосъобщения, радио и телевизия, радиоразпръскване, застраховки и т.н.).
  • Корпоративни пререгистрации, сливания и придобивания.
  • Представителство пред трети лица, участие или водене на преговори, изготвяне и преразглеждане на договори и допълнителни документи.
  • Представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с търговски, трудови, данъчни или други спорове.
  • Представителство в административните производства пред местните власти.

Помагаме на предприемачите да вървят напред!

Контакт с Лазарков и партньори